Táhneme za jeden provaz s tolerancí, důvěrou a respektem – preventivní program 7. ročníků

V měsíci září 2019 jsme zorganizovali adaptační pobyt v Deštném v Orlických horách. Cílem adaptačního pobytu bylo stmelení a aktivní spolupráce žáků a třídních učitelů. Stěžejními body adaptačního pobytu byl blok aktivit s návaznou reflexí vedený pracovnicí Pedagogicko-psychologické poradny a metodičkou prevence Mgr. Hendrychovou Nikolou, který byl v časové dotaci 7 hodin pro každou třídu. Program byl zaměřen na různé druhy aktivit a nácvik psychosociálních dovedností. Samostatné práce i práce v týmu probíhaly uvnitř i venku. Důraz byl kladen na práci v různě obměňovaných skupinách.

Ve večerních hodinách pracovaly s třídním kolektivem třídní učitelky. Žáci projevili vlastní iniciativu při přípravě a realizaci her pro ostatní spolužáky. Při soutěžích žáci využívali toleranci, ohleduplnost, důvěru a respekt.

V dopoledních hodinách jsme se zaměřili na rozvoj kreativních (výtvarných) dovedností při výrobě rolničky a malbě hrníčků v ateliéru keramičky a zvonaře.

Na konci programu nám pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny v Náchodě poskytla závěrečné hodnocení dětí.       

                Děkujeme za finanční podporu Městskému úřadu v Novém Městě nad Metují.

 

                                                                                              třídní učitelky 7. ročníků

FOTO>>>