Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

EU peníze do škol

Název projektu: Moderními technologiemi ke kvalitnější výuce

Doba realizace projektu: 01.06.2011 – 30.11.2013

Rozpočet projektu: 1 619 527,00 Kč

Projektový záměr:
Škola měla v minulých letech možnost získat finanční prostředky na rekonstrukci počítačové učebny. V současné době je již zařízení zastaralé, proto bychom rádi investovali finanční prostředky na obnovu počítačových učeben. Záměr je ten, že se vytvoří 1 velká učebna, která bude vybavena novými počítači s nejnovějším operačním systémem. Díky interaktivní tabuli, kterou hojně využívají učitelé matematiky a fyziky, dochází v těchto předmětech k obohacení výuky o nové poznatky. Chtěli bychom tuto možnost rozšířit i na další úseky školy, tj. na 1. stupeň a do učebny jazyků a zeměpisu/dějepisu. Ve škole jsou vyučovány 4 světové jazyky, rádi bychom zvýšili úroveň výuky jazyků, ať již českého jazyka, tak jazyků cizích. Proto bychom rádi věnovali peníze  na vzdělávání pracovníků v jazycích (krátko i dlouhodobá školení – i nejazykářů -, zahraniční zkušenosti vyučujících jazyků) i na obohacení výuky žáků (práce s moderními technologiemi – e-learning,práce s vyhledávači na PC…). V českém jazyku chceme maximálně podpořit čtenářskou gramotnost. V matematice, finanční gramotnosti i přírodních vědách chceme podpořit zábavnou a zajímavou výuku pomocí ICT výuky. Rádi bychom realizovali některý z programů na prevenci rizikového chování, proto i této oblasti je věnován náš projektový záměr.

Hodnocení projektu:
Úspěšnost celého projektu bude škola vyhodnocovat postupným testováním tříd a žáků (vlastní testy + testy od externích zadavatelů). Důležité bude i zpětná vazba od učitelů, kteří budou moci hodnotit přínos projektu v jednotlivých hodinách výuky. Na pedagogických radách, na schůzkách metodických sdružení a na poradách všech pedagogických pracovníků bude prováděno periodické hodnocení dosažených cílů a hodnocení použitých postupů a aktivit.

Dotace: k 01.07.2011 obdržela škola 1. část dotace 971 716,- Kč

Čerpání dotace:
-    na vybavení školy (počítačová učebna, SW, učebnice, pomůcky...) 513 583,- Kč

-    na tvorbu DUM (digitálních učebních materiálů), monitorovací zprávy a účetní evidenci ...  49 280,- Kč

PROJEKT BYL ÚSPĚŠNĚ UKONČEN, ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BYLA PŘIJATA.