Aktuální informace

INFORMACE PRO RODIČE

Od středy 14. 10. přechází naše škola podle pokynů MŠMT na distanční výuku.

Žáci se mohou připojit na hodinu pomocí notebooku, mobilního telefonu nebo tabletu. V případě, že nemá žák k dispozici IT techniku, domluví se o formě vzdělávání s vyučujícím.

Distanční výuka je od letošního školního roku povinná, proto žádáme v době úplného uzavření školy o omlouvání nepřítomnosti žáka na online hodině emailem třídní učitelce.

Potvrzení o uzavření školy pro nárok na ošetřovné se nevydává. Je nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce „rodiče“, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření.
(viz https://www.mpsv.cz/osetrovne)

Škola umožní žákům docházet pro obědy do jídlonosičů od pondělí 19.10.2020 dle rozpisu (viz níže).

Podzimní prázdniny jsou z pokynu MŠMT prodloužené a budou od 26. 10. do 30.10. Žáci budou nastupovat do školy v pondělí 2.11. V době prázdnin nebude školní družina v provozu.

Škola je uzavřena. Prosíme rodiče, aby nevstupovali do budovy školy. Vstup bude umožněn pouze v naléhavých případech po předchozí telefonické domluvě s třídní učitelkou nebo po domluvě se sekretářkou školy na tel. čísle 491 474 016.

O průběhu dalšího vzdělávání vás budeme včas informovat. Děkujeme za spolupráci a přejeme pevné zdraví.

Probíhající projekty

Dotace MÚ - prevence

1) Jsme na jedné lodi - pokračování - 14 000,- Kč
2) Záchrana života aneb umět pomoci - 20 000,- Kč
3) Zdravě a v pohybu - 9 000,- Kč
4) Pozitivní třídní klima - 18 000,- Kč

Dotace KÚ 

1) Fotodílny 2018 - 35 000,- Kč
2) Táhneme všichni za jeden provaz – pokračování - 47 600,- Kč 

Dotace MŠMT

1) ŠABLONY II - ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ
    NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ_MALECÍ
    CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010681 - 1 860 240,- Kč ....  plakát >>>

Projekty 2017

Dotace MÚ - prevence

1) Jsme na jedné lodi - 11 000,- Kč
2) Nezávislost bez závislostí - 10 000,- Kč
3) Když nemůžeš, tak přidej - 11 000,- Kč
4) Je správné žít online - 8 000,- Kč

Dotace KÚ

1) Fotodílny 2017 - 15 000,- Kč
2) Zájmové kroužky - 14 000,- Kč
3) Táhneme všichni za jeden provaz – pokračování - 28 000,- Kč 

Dotace MŠMT

1) Prevence rizikového chování: Bezpečné klima v českých školách - 79 980,- Kč
2) Projekt zjednodušeného vykazování: Zdravá škola Malecí - 887 736,- Kč.

Projekty 2016

 

Dotace MÚ - prevence

1)   Vědět víc znamená předcházet problémům - 9 000,- (garant J. Lásková)
2)   Něco končí a něco nového začíná - 15 000,- (garant M. Vacková)
3)   Překonej sám sebe - 17 800,- (garant M. Šmídová)

Dotace KÚ

1)   Zájmové kroužky - 16SMV04 - scháleno, dotace nepřiděleny (garant E. Vincencová)
2)   Fotodílny - 16SMV02 - 18 000,- (garant E. Vincencová)
3)   Táhneme za jeden provaz - 16SMP01 - 18 000,- (garant M. Vacková)

Dotace IROP

Venkovní odborné učebny pro praktickou výuku přírodovědných předmětů - 350 000,-

Dotace MŠMT

1)   Státní dotace na vzdělávání pedag. sboru - preventivní program
       - rizikové chování žáků - 79 980,-
2)   Podpora škol formou projektů - výzkumu, vývoj a vzdělávání - 800 000,-

 

Víš, kdo je na druhé straně?

Projekt „Víš, kdo je na druhé straně?“

 

            Díky finanční podpoře Městského úřadu Nové Město nad Metují jsme mohli uskutečnit projekt s názvem „Víš, kdo je na druhé straně?“. Cílem tohoto projektu bylo seznámit žáky, učitele a rodiče s možnými riziky užívání sociálních sítí. V květnu proběhla ve škole první beseda na téma „Rizika sociálních sítí se zaměřením na sociální síť Facebook“ určená žákům 6. – 9. ročníků. Poté v srpnu následovala beseda pro učitele s názvem „Rizika internetové komunikace“.

 

            Zajímavou zkušeností byla beseda pro rodiče a širokou veřejnost, která se konala v listopadu. I přesto, že účast na ní byla poměrně malá, na přítomných bylo patrné, že jsou touto problematikou zaskočeni. Beseda tak poukázala na nízkou všeobecnou informovanost o problematice a rizicích užívání internetu a sociálních sítí. Z mého pohledu by bylo vhodné pořádat podobné besedy pro rodiče a širokou veřejnost i v dalších letech, a snížit tak možná rizika.

 

Všechny besedy byly organizovány odbornými lektory z olomoucké Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.

 

V průběhu letošního školního roku jsme navázali v hodinách informatiky na problematiku spojenou s komunikací na internetu. Byla vyhlášena soutěž o nejlepší obrázek, který vystihuje jedno z deseti pravidel bezpečnosti. Žáci v hodinách malovali na téma „Desatero bezpečného internetu“. Každý si vybral jedno pravidlo a snažil se ho co nejlépe vytvořit v grafické podobě. V jednotlivých třídách pak byly vybrány tři obrázky a jejich autoři byli odměněni. V hodinách předmětu výchova ke zdraví žáci vyplňovali dotazníky týkající se kyberšikany.

Chtěla bych poděkovat MěÚ za finanční podporu tohoto projektu, žákům za aktivní přístup při tvorbě obrázků a také rodičům za účast na besedě.

         (projekt byl uskutečněn ve školním roce 2014-2015)

                                                                                                Mgr. Milena Vacková

výsledky dotazníků >>>

 

Ovoce do škol

Vážení rodiče,
naše škola se zapojila do celorepublikového projektu „Ovoce do škol". V rámci tohoto projektu dostávají žáci 1. - 9. tříd ovoce a zeleninu ZCELA ZDARMA

Další články...